Integrirana pridelava je naravi prijazen način pridelave, kjer se z uporabo naravnih virov in mehanizmov, ki zmanjšujejo negativne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi, prideluje kakovostna in zdrava hrana.

Bistveni cilji integrirane pridelave so:

  • uravnoteženo izvajanje agrotehničnih ukrepov, ob skladnem upoštevanju gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov,
  • prednost je dana naravnim ukrepov pred fitofarmacevtskimi, veterinarsko- farmacevtskimi in biotehnološkimi ukrepi, pri čem se doseže enak gospodarski učinek,
  • pridelava brez uporabe gensko spremenjenih organizmov,
  • nadzorovana uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev,
  • pospeševanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti z ustreznimi metodami varstva rastlin (biotično varstvo),
  • gnojenje z organskimi gnojili ima prednost pred gnojenjem z mineralnimi gnojili,
  • pred gnojenjem redno izvajanje analiz in s tem preprečevanje prehoda nitratov v podtalnico ter kopičenja nitratov rastlinah,
  • kontrolirana pridelava in certificiranje pridelkov, kar daje potrošnikom zagotovilo, da proizvodi ustrezajo višjim standardom kakovosti,
  • pridelava zdravstveno neoporečne - varne in kakovostne hrane.

V Sloveniji se izvaja integrirana pridelava poljščin, sadja, grozdja in zelenjave. Tehnologija pridelave, postopki kontrole in način označevanja so določeni v pravilnikih o integrirani pridelavi in tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo, ki jih vsako leto izda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki tudi imenuje organizacije za kontrolo in certificiranje, ki skrbijo za stalno kontrolo pridelave ter izdajajo certifikate v skladu s predpisi. Nadzor nad delovanjem organizacij za kontrolo in certificiranje izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.

Vir: MKO RS

Enoletne obrodijo enkrat na leto. Obiramo jih en mesec in sicer v juniju. Plodovi so debeli in sladki. Sadike lahko razmeroma dobro obrodijo tudi drugo leto, vendar so plodovi že manjši.

Celoletne rodijo čez celo leto. Plodovi so manjši. Primerno za manjše količine.

Jagode po potrebi namakamo in v vročih dneh jih moramo rositi na približno dve uri. Odvisno od vročine. V tem primeru jim tudi temperature do 40C ne bodo škodovale.

Jagode se sadijo v sredini julija.